top of page

I dreamed a dream


''I dreamed a dream in time gone by''

Deze zin, uit een van mijn favoriete musicals, had nooit zoveel betekenis voor mij als nu. Er zijn 5 weken Spanje voorbij, maar het voelt alsof ik amper een week ben geweest?! Het voelt alsof er twee aparte realiteiten, twee dromen in een droom waren. Zoals in de film Inception! Alsof ik door tijd en ruimte ben gereisd. “Gelukkig hebben we de foto’s en video’s nog” want de drie weken opleiding lijken echt alsof het nooit gebeurd is. Gelukkig weet ik beter! In die drie weken ben ik zo gelukkig geweest. Dat maakt ook dat het als een droom voelde. Zeker gezien het feit dat alle ingrediënten voor een gelukkige Lise aanwezig waren: Gelijkgestemde mensen, gezonde voeding, veel beweging, filosofie en muziek. Het schema was zo strak dat je enkel in het nu kon leven, van dag tot dag. En zodra je dat doet, zonder bezig te zijn met verleden en toekomst....komt er flow. Zeker als je dingen doet waar je gelukkig van wordt en zeker als je de juiste mensen om je heen hebt. Dan ontstaat er een realiteit buiten tijd en ruimte, of zoals wij Nederlanders zeggen “de tijd gaat snel als je het leuk hebt”. Toen Sven me zaterdag de 8e augustus op pikte, was het alsof hij mijn droom inliep. Het was zo onwerkelijk om hem voor te stellen aan de mensen daar en hem daar rond te leiden. De hele rit naar Córdoba heb ik gehuild, gelachen en Sven de oren van zijn hoofd gepraat. Eenmaal aangekomen in Córdoba maakte ik langzaam mijn come-back. De aarde COVID-19 realiteit werd weer even keihard zichtbaar en de hoeveelheid prikkels was overweldigend. Maar ik was nog high van geluk en liefde dat het me niet zoveel deed. De dagen daarna landden mijn voeten steeds meer in de Spaanse aarde en vond ik de vakantie realiteit. Waar je ook van dag tot dag leeft, maar meer met elkaar in afstemming beslissingen maakt voor de dag of voor het moment. Even wennen, maar zoals altijd geen probleem en ook genieten! Ik vergat bijna de reis die ik daarvoor had gemaakt, de Yoga reis. Totaal opgenomen in het moment, in de plek waar ik op dat moment was. In die realiteit. De laatste drie dagen van de vakantie kickte de realiteit weer in, we moesten onze trip naar Madrid cancelen (negatief reisadvies) en besloten in Sevilla onze vakantie af te sluiten. Er ontstond tijd en ruimte om terug te kijken en na te denken over mijn afgelopen avonturen. En nu liggend in mijn bed thuis realiseer ik me dat het geen droom was. Want ik voel me anders, meer gewoon Lise, soló Lise - just Lise! Het was niet zomaar een droom, het was de realiteit en het is de realiteit geworden. Het is niet dat ik veranderd ben, maar dat de andere realiteiten mij gevormd hebben: mij lessen geleerd hebben, wijzer gemaakt hebben. En dat is wat een droom onderscheidt van de realiteit.

Ik neem alle lessen van de docenten, mensen, natuur en steden mee in mij.

Ben dankbaar voor alle positieve en negatieve ervaringen van de afgelopen 5 weken en zie de veranderingen die het mij gegeven hebben.

Ik ga een manier vinden om dit te integreren in mijn dagelijkse realiteit, in Nederland, in mijn woonplaats. Door in het nu te blijven leven en te genieten van ieder moment wat mij gegeven wordt! De droom zet zich voort in een nieuwe realiteit binnen mijzelf, GewoonLise en Aventus. That’s all! And I know I can work my magic everywhere!

______________________________________________________________________

English

''I dreamed a dream in time gone by'' This line, from one of my favorite musicals, never had as much meaning to me as it does now. 5 weeks of Spain have passed, but it feels like I've barely been a week ?!

It feels like there were two separate realities, two dreams in a dream.

As in the movie Inception! As if I have traveled through time and space.

“Thank god I have the photos and videos of the last weeks”

because the three-week training really seems like it never happened. Fortunately, I know better!

I've been so happy in those three weeks. I couldn't be happier! That also makes it feel like a dream. Especially considering that all the ingredients for a happy Lise were present: Like-minded people, healthy food, lots of exercise, philosophy and music.

The schedule was so tight that you could only live in the now, from day to day. And as soon as you do that, without worrying about the past and the future ... there is flow. Especially if you do things that make you happy and especially if you have the right people around you. Then a reality arises outside of time and space, or as we Dutch say “time goes fast when you're having fun”.

When Sven picked me up on Saturday the 8th of August, it was like he walked into my dream. It was so unreal to introduce him to the people there and show him around. The whole ride to Córdoba I cried, laughed and talked Sven's ears off.

Once we arrived in Córdoba I slowly made my come-back. Earth's COVID-19 reality became visible again and the amount of stimuli was overwhelming. But I was still high with happiness and love that it didn't affect me that much.

The days after that, my feet landed more and more in the Spanish earth and I found the holiday reality in the Extremadura. Wherever you live from day to day aswell, but make decisions more in connection with each other. It takes some getting used to, but as always no problem for us at all! In fact, we enjoyed the Extremadura so much that I almost forgot the journey I had made before, the Yoga journey! Totally absorbed in the moment, in the place where I was at that moment. In that reality.

The last three days of the holiday reality kicked in, we had to cancel our trip to Madrid (negative travel advice) and decided to close our holiday in Seville.

So there finally was a possibility to look back and think about my past adventures.

And now lying in my bed at home.......I realize it wasn't a dream. Because I feel different, more Gewoon Lise, soló Lise - just Lise!

It was not just a dream, it was reality and it has become reality.

It is not that I have changed, but the other realities have shaped me: taught me lessons, made me wiser.

And that's what separates a dream from reality.

I'm so gratefull for the lessons from the teachers, people, nature and cities surrounding me the last five weeks.

And for now: I have to find a way to integrate this into my daily reality, in the Netherlands, in my hometown. Being in each loveley moment, seeing the love and beauty in every single moment - from moment to moment.

The dream continues in a new reality within myself, GewoonLise and Aventus. That's all! And I know, I can work my magic everywhere!

Comments


Archief
Volg 
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
bottom of page