top of page

BE the change you wish to see in your inner & outer world


Het tijdperk van de vrijheid van meningsuiting is voorbij, de mening of het oordeel was nooit belangrijk namelijk. Eerder nog remmend en beperkend. Het wordt tijd dat we gaan luisteren en communiceren wat we voelen of werkelijk denken. Stem geven aan die stille gedachten in ons. Uiting geven aan wat we denken over onszelf of de wereld. Want de buitenwereld is een weerspiegeling van onze binnenwereld. De lelijke dingen die wij over onszelf of over de ander denken wordt in de buitenwereld zicht- en hoorbaar, door middel van gedrag. Dus als we onszelf helen, kunnen we de buitenwereld helen. We zijn niet ons gedrag of onze oordelen.

We voelen en denken.

We zijn allemaal één. Er zijn geen grenzen, geen polen, geen hokjes, geen categorieën of maatstaven en dus ontstaat er verbinding over dat wat we allemáál hebben: gevoel en gedachten. Het is niet meer het tijdperk van “like or share the change you wish to see in the world” het is “BE the change you wish to see in YOUR INNER & OUTER world”. En dat vraagt ACTIE in je eigen kringen! In jouw eigen wereld, jouw binnenwereld! ZIJN! LEEF! DRAAG HET UIT! MAAK HET ZICHT- en HOORBAAR! WEES KWETSBAAR! Uiting geven aan je werkelijke zijnsbeleving, dát is pas vrijheid! Communiceren wat er in je leeft, kwetsbaar en open blijven en dit met iedere cel in je lijf belichamen. Zodat het zichtbaar is wat jouw grenzen, kracht en angsten zijn, zodat we elkaar kunnen begrijpen en helpen.

En ik ga je daarbij helpen.

Na drie jaar gaat GewoonLise een nieuwe weg in. Iets wat ik al een tijd voel aankomen en doodeng vind. Maar groei vind je alleen buiten de comfortzone toch? En ik wil beoefenen wat ik predik. Dus dat betekent dat ik me niet meer wil profileren als alleen adem-of stemcoach of logopedist. Dat zijn jassen die niet comfortabel genoeg meer zitten, daar ben ik uitgegroeid.

En eerlijk gezegd, is er geen jas of naam die me wel past, ik wil GEWOON mijn ding doen..... Mijn ding is: mij focussen op de algehele lichamelijke en geestelijke expressie van een persoon en een gezonde expressie kan pas gebeuren na grondige introspectie. Dus...GewoonLise wordt een studio voor levensexpressie waar ademwerk, stemwerk, dans en yoga gecombineerd mensen gaat helpen naar heling in mobiliteit en vitaliteit. Ik droom dan ook van een grote studio en ruimte waar ik yoga, dans en mijn coaching kan bieden 1-op-1 én in grote groepen. Mijn logo koos ik 3 jaar terug vanwege het feit dat ik een hart en stembanden in het teken zag. Het staat symbool voor Waarheid / Truth. Je eigen waarheid leren voelen in stilte, leren luisteren naar je hart en daar stem en lichaam aan geven. Dát is wat ik doe en waar ik voor sta. Dus misschien koos het logo mij wel 😉. Mijn naam GewoonLise hou ik, omdat dit Gewoon bij mij past. Daar sta ik met mijn hele zijn nog steeds 200% achter, het is namelijk wat voor mij Gewoon blijft. Ik wil de wereld daarmee zeggen dat ze GewoonGenoeg is, dat jij GewoonGenoeg bent en daarmee GewoonJij mag zijn. GewoonLise is een plek waar ik jou door middel van adem, stem en beweging in contact breng met je essentie, ware zijn en jouw KRACHT! Want die essentie, beweging, flexibiliteit en kracht heb je nodig om die verandering in de wereld te ZIJN! Het voorbeeld te zijn voor anderen en daarmee een positieve verandering in de wereld te brengen. Dat is in ieder geval, wat ik ga doen!

Zakelijk betekent dit dat de praktijk vanaf 1 januari geen logopedische intakes meer doet en per 1 september veranderen de coachingstarieven.

Ik ga algehele begeleidingspakketten aanbieden voor een vaste prijs die holistisch zijn, ruimdenkend en jouw helpen het optimale uit jezelf te halen.

De cliënten die nu in behandeling zijn zullen volgens de huidige afspraken en tarieven begeleiding blijven ontvangen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH

The era of freedom of speech is over, because opinion or judgment was never important. Rather inhibiting and limiting.

It is time to listen and communicate what we feel or really think. Give voice to those silent thoughts in us. Express what we think about ourselves or the world. Because the outside world is a reflection of our inside world. The ugly things that we think about ourselves or about others become visible and audible in the outside world through behavior. So when we heal ourselves, we can heal the outside world.

We are not our behavior or our judgments. We feel and think. We are all one. There are no boundaries, no poles, no boxes, no categories or standards and so a connection arises about what we all have: feelings and thoughts.

It is no longer the era of "like or share the change you wish to see in the world" it is “BE the change you wish to see in YOUR INNER & OUTER world”.

And that requires ACTION in your own circles! In your own world, your inner world!

TO BE! LIVE! WEAR IT OUT! MAKE IT VISIBLE and AUDIBLE! BE VULNERABLE!

Expressing your true experience of being, that is what freedom is! Communicate what flows through you, remain vulnerable and open and embody this with every cell in your body. So that it is visible what your limits, strengths and fears are, so that we can understand and help each other.

And I'm going to help you with that.

After three years, GewoonLise (JustLise) starts a new path. Something that I have felt coming for a while and I find terrifying. But growth can only be found outside the comfort zone, right? And I want to practice what I preach.

So that means that I no longer want to profile myself as just a breath or voice coach or speech therapist. Those are boxes that are no longer comfortable enough. And honestly, there is no box or name that suits me, I JUST want to do my thing .....

My thing is to focus on a person's overall physical and mental expression and healthy expression can only happen after thorough introspection.

So ... GewoonLise will be a studio for life expression where breathwork, voice work, dance and yoga combined will help people to heal in mobility and vitality.

I dream of a large studio and space where I can offer yoga, dance and my coaching 1-on-1 and in large groups.

I chose my logo 3 years ago because I saw a heart and vocal cords in the sign. It symbolizes Truth / Truth.

Learn to feel your own truth in silence, learn to listen to your heart and give it voice and body.

That is what I do and what I stand for. So maybe the logo chose me 😉.

I keep my name GewoonLise (JustLise), because this Just suits me.

I am still 200% feeling it that way, because it is what remains Normal for me.

I want to tell the world that it is Just Enough, that you are Just Enough and that it is Just You.

GewoonLise is a place where you connect again with your essence, true being and your POWER through breath, voice and movement!

Because you need that essence, movement, flexibility and strength to BE that change in the world! To be an example to others and thereby bring positive change in the world.

At least that's what I'm going to do!

From a business point of view, this means that the practice will no longer do speech therapy intakes from 1 January. And from 1 September my rates for coaching will change. I am going to offer guidance packages for a fixed price that are holistic, open-minded and help you get the most out of yourself. The clients who are currently receiving treatment will continue to receive guidance according to current agreements and rates.

Comments


Archief
Volg 
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
bottom of page